VEDTÆGTER

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. februar 1994

Ændret på ordinær generalforsamling den 30. januar 2001

 Ændret på ordinær generalforsamling den 22. januar 2019

Ændret på ordinær generalforsamling den 28. januar 2020

                                    
                                                 

§ 1

Navn

Foreningens navn er Langeskov Løb & Motion, stiftet den 22.

februar 1994. Hjemsted Langeskov By, Kerteminde kommune

                                                                    

§ 2

Formå:

Foreningens formål er at varetage sportslige interesser i Langeskov by, Kerteminde kommune.

§3

Organisationer

Foreningen er medlem af Dansk Atletikforbund og Danske Gymnastik og Idrætsforeninger og dermed underkastet disse organisationers regler og vedtægter.

§4

Medlemmer

Som medlem kan optages enhver der henvender sig til foreningen.

§5

Medlemsskabets ophør

Udmeldelse kan ske til enhver tid, når forholdet til klubben er bragt i orden. Bestyrelsen kan på eget initiativ udelukke et medlem, når der foreligger en særlig grund hertil. Den udelukkede kan dog forlange sagen forelagt på førstkommende generalforsamling.

§6

Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned og indkaldes med mindst 12 dages varsel.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning skal, hvis 1 medlem ønsker dette, foretages.

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning.
  3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelse i henhold til § 8.
  6. Valg af revisor og revisorsuppleant.
  7. Eventuelt.

§7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§8

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer. – Ved direkte valg vælges formand og kasserer.

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Kasserer og 1 bestyrelsesmedlem vælges i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med sekretær og næstformandspost.

Alle valg til bestyrelsen gælder for 2 år. – Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Afgår et bestyrelsesmedlem i årets løb, har bestyrelsen ret til at supplere sig selv til næste generalforsamling.

Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem der har stemmeret. Intet medlem kan vælges til bestyrelsen med mindre vedkommende er tilstede på generalforsamlingen eller har givet skriftlig tilsagn.

Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent.

§9

Hæftelse

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§10

Virksomhed

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Foreningen tegnes i økonomisk anliggende ved underskrift af formand, næstformand og kasserer i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger. Kassereren fører foreningens regnskab og sørger for kontingentopkrævning.

Foreningens formue opbevares på betryggende måde.

Kassereren alene eller ved dennes fravær formanden samt 1 underskriftsberettiget bestyrelsesmedlem i forening kan disponere over foreningens midler indestående i pengeinstitutter.

Regnskabsåret følger kalenderåret. Sekretæren fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger.

Foreningens repræsentanter i organisationer og lignende skal overholde beslutninger, som er vedtaget af bestyrelsen eller generalforsamlingen.

§11

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på generalforsamlinger, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for ændringen.

§12

Revision

Den valgte revisor gennemgår det afsluttede årsregnskab og forsyner det med revisionspåtegning. Revisor har ret til uanmeldt revision.

§13

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses, hvis dette vedtages i 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med højst 3 ugers mellemrum, hvor mindst 3/4 af de personligt fremmødte medlemmer stemmer herfor.

Foreningens midler og ejendele deponeres hos Kerteminde kommune til brug ved en eventuel ny forening med samme formålsparagraf, jf. § 2, med mindre den sidste generalforsamling beslutter sig for anvendelse til aktiviteter for børn og unge i Langeskov by.

§14

Æresmedlemmer

Som æresmedlem kan udnævnes en person der gennem sit virke og engagement over en længere årrække har gjort en særlig eller ekstraordinær indsats til gavn for Langeskov Løb & Motion. Æresmedlemmer indstilles af bestyrelsen og udnævnes på først komne generalforsamling.

Hvis et æresmedlem udtaler sig krænkende eller taler nedsættende om Langeskov Løb & Motion, kan bestyrelsen suverænt afgøre om personen skal fratages sit æresmedlemsskab.

Æresmedlemmer er kontingentfri, har stemmeret på generalforsamlingen og kan frit deltage i alle foreningens aktiviteter.